Kofjemoarn yn it Mennohûs op 28 febrewaris 2024

Kofjemoarn yn it Mennohûs op 28 febrewaris 2024

Foar elkenien stiet woansdeitemoarn 28 febrewaris de kofje klear. Dit is fanôf healwei alven.
It is de bedoeling, dat wy dan ôfslute sille mei in lunch. Efkes meiinoar ite en mei elkoar prate.

Wolle jo komme mar sjogge jo it net sitten om de reis te meitsjen nei it Mennohûs, belje efkes mei Annie of Joke en we soargje der foar dat ek jo der by wêze kinne.

Oant sjen! 

Annie en Joke