Agenda

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kofjemoarn te Surhuisterveen

Kofjemoarn

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Boerderijdienst te Koartwâld Surhuizum

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Preek van de leek te Surhuisterveen

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerkdienst

Kerstzangdienst te Drachten

Kerkdienst

Kerstwijding te Surhuisterveen

Kinderkerstfeest Surhuisterveen

Kerstnachtdienst te Rottevalle

Kerstnachtdienst te Surhuisterveen

Kerst voor iedereen Rottevalle

Kerkdienst

Geen dienst

Oudejaarsdienst te Rottevalle

Oudejaarsdienst te Surhuisterveen

Kerkdienst