Kofjemoarn yn it Mennohûs op 22 maaie 2024

Kofjemoarn yn it Mennohûs op 22 maaie 2024

Foar elkenien stiet woansdeitemoarn 22 maaie de kofje klear. Dit is fanôf tsien oere.
We wolle mei elkoar kofjedrinke bijprate en moaie ferskes sjonge.

Wolle jo komme mar sjogge jo it net sitten om de reis te meitsjen nei it Mennohûs, belje efkes mei Annie of Joke en we soargje der foar dat ek jo der by wêze kinne.

Oant sjen! 

Annie en Joke